شرکت Delta NU در سال ۱۹۹۷ توسط برخی از استادان شیمی دانشگاهWyoming پایه‌گذاری شده است. این شرکت پروژه‌هایی را در زمینه‌های زیربه انجام رسانیده است که عبارتند از:شناسایی سریع سیانید NSF) ( ، آزمایش سریع Encephalopathics این شرکتاسپکترومتر Raman را که دارای کارایی در زمینه‌ی کاربردهای شیمیایی می‌باشدمعرفی ، نموده است.