این شبکه یک سایت آموزشی برای کودکان از طریق بازی‌ها و ابزار کمک آموزشی می‌باشد. در این سایت کودکان ابتکار و خلاقیت را می‌آموزند. فعالیت اصلی این سایت کمک به کودکان به منظور کسب تکنولوژی ، فنون مختلف و توسعه‌ و ایجاد رشد فکری برای آنان از طریق بازی‌های آموزشی است. آنها می‌توانند در این سایت به طراحی و ساخت شخصیت‌های کارتونی ، انتخاب کارت‌های دیجیتالی خود و اختراع بازی‌های جدید بپردازند.