این سایت براساس منابع اینترنتی برای کسانی طراحی گردیده است که در جستجوی نظرات ، بازی‌ها و چیزهایی هستند که برای کودکان و جوانان مناسب می‌باشد. این بازی‌ها گروه‌های کوچک و بزرگ کودکان را تحت پوشش قرار می‌دهد.