این سایت به ارائه‌ی بازی‌های گروهی می‌پردازد که همگی با ۸ یا بیشتر از ۸ نفر بازیکن انجام می‌شود.