این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی ورزش دوومیدانی می‌پردازد. در این سایت نحوه‌ی آموزش برای کلیه‌ی افراد چه حرفه‌ای و چه آماتور مناسب می‌باشد. این سایت آخرین اطلاعات و اخبار موجود را در زمینه‌ی دوومیدانی در گروه‌های مختلف مانند: دوماراتن ، دو سرعت ، دو مسافت و ... به کاربران ارائه می‌نماید تا موضوع‌های مختلف در این رشته را بیاموزند.