این سایت متعلق به بیمارستانی در بریتانیا است ، و به مداوای بیماری‌های مربوط به مناطق استوایی می‌پردازد. این بیمارستان تنها بیمارستانی است که به پیش‌گیری ، تشخیص و درمان بیماری‌های مناطق گرمسیری مشغول است و خدماتی را به مسافران ، مهاجران و پناهندگان ساکن در بریتانیا ارائه می‌دهد. در این سایت شما با بخش‌های مختلف بیمارستان ، متخصصین ممتاز که در آنجا فعالیت دارند ،نتایج تحقیقات انجام شده در کنگره و کنفرانس‌ها و تاریخچه‌ی این بیمارستان به طور کامل آشنا می‌شوید.