آخرین خبرها و اطلاعات در مورد سرطان که در انجمن ملی سرطان مورد تحقیق و بررسی واقع شده توسط این شبکه به منظور افزایش اطلاعات ارائه داده می‌شود. هم‌چنین در این شبکه اطلاعاتی در مورد تاریخچه‌ی این انجمن ، فعالیت‌ها ،اهداف آن ، بیماری سرطان ، شیوه‌های درمانی آن ، انجمن ملی سلامتی ، شیوه‌های درمانی جایگزین و غیره گزارش شده و مورد بررسی و تحقیق واقع می‌گردد.