شرکت تاجران ترخیص به استناد مجوز و پروانه فعالیت گمرک ایران با دو دهه فعالیت موفق در ارائه خدمات ترخیص کالا، خرید و فروش پیمانهای صادراتی و مجوزهای واردات در مقابل صادرات، ثبت سفارش، دریافت ارز مبادله ای، اخذ مجوز، حمل و استریپ کالا، حل اختلاف و اخذ آراء به نفع در دعاوی گمرکی را در کارنامه خود ثبت نموده است. ترخیص کالا از کلیه گمرکات گشور، ثبت سفارش در وزارت بازرگانی ،گشایش اعتبارات اسنادی و بروات وصولی ،گردآوری موجبات تخصیص ارز مبادله ای ،استریپ، تخلیه و بارگیری، انبارداری و دپوسازی در انبارهای باز و سرپوشیده بندرعباس، ترانزیت داخلی به کلیه گمرکات کشور<br /> رفع اختلاف در دعاوی گمرکی و رسیدگی به پرونده های موجود در ادارات گمرک ،مشاوره رایگان