شرکت بین المللی افیتکو تنها شرکت مورد تاییده اتحادیه اروپا و آسیا