شبکه‌ی اطلاعاتی بیمارستان‌های ایالت‌های امریکا این شبکه به معرفی ۱۸۰۰ بیمارستان معتبر و خصوصی که در ایالات امریکا در رابطه با بیماری‌های مختلف خدمات ویژه‌ای به بیماران ارائه می‌دهند و امکان جستجو و تحقیق در مورد خدمات ارائه‌دهنده‌ی هر بیمارستان توسط سایت مربوط به آن ، استفاده از امکانات شغلی و بانک فعالیت‌های تحقیقی هر بیمارستان ،امکان برقراری ارتباط با مسئولین مطلع بیمارستان‌ها و گرفتن اطلاعات از آنها ،امکان استفاده از امتیاز پرسش و پاسخ بوسیله‌ی شبکه‌های اینترنتی و ارائه‌ی آخرین اطلاعات مربوط به تحقیقات پروژه‌ای توسط متخصصین حرفه‌ای ، از بخش‌های عمده و تشکیل‌دهنده‌ی این شبکه می‌باشند.