شرکت بازرگانی بین المللی آلسات<br /> مشاور امور گمرکی و تجاری<br /> تعیین تعرفه گمرکی کالا<br /> اخذ مجوز واردات انواع ماشین آلات مستعمل راهسازی با هر سال ساخت<br /> خرید خارجی کالاهای بازرگانی<br /> اخذ مجوز واردات انواع دستگاههای صنعتی مستعمل<br /> ترخیص کالا از کلیه گمرک ها و بنادر کشور<br /> مشاوره گمرکی رایگان<br /> آشنا کردن واردکنندگان با پروسه ترخیص کالایشان<br /> ارائه فرمت های فاکتور و پیش فاکتور جهت خریدهای خارجی<br /> خرید کالا از کشورهای اروپایی و واردات آن از طریق کشور ترکیه به گمرک ایران<br /> محاسبه هزینه های تجاری در مراحل مختلف تجارت<br /> حفظ اسرار تجاری<br /> مسئولیت پذیری و تعهد در انجام امور گمرکی<br /> مشاوره خرید خارجی<br /> ثبت سفارش و اخذ مجوزهای بازرگانی و وزارت بهداشت و ایرانکد و طرح شبنم<br /> ارائه مناسب ترین راهکارها برای حفظ منافع اقتصادی واردکنندگان