ارائه دهنده کلیه خدمات مجالس ـ همایش ـ سمینار و افتتاحیه ها و ارائه کلیه خدمات فیلمبرداری و عکسبرداری مجالس