گفتگوی بورسی و اقتصادی به همراه اخرین اخبار و تحلیل ها از بازارهای داخلی و خارجی و همچنین بخش ازاد با مطالب متنوع