ترجمه تخصصی متون ومقالات فارسی, عربی وانگلیسی توسط مترجمین حرفه ای, بومی (Native) وسابقه دار. همچنین آموزش مجانی زبان عربی.