این سایتی است در جهت شناساندن شرکت های تولیدی صنعتی،معدنی و تجاری که در زمینه شناسایی فرصتها، بانوان صنعتگر،واحدهای صادراتی،اخبار شرکتهای تولیدی،تبلیغات شرکتها و ... فعالیت دارد.