سایت نیاز ایده آل با هدف ایجاد محیطی مناسب برای رشد مشاغل و صنایع مختلف و رفع نیازهای جامعه ایجاد شده است