شرکت مسیرسبزترخیص <br /> کارگزارسمی گمرک ایران <br /> مجری تشریفات واردات وصادرات کالا ازگمرکات کشور<br /> دارای پروانه رسمی ازگمرک ایرن