درمان انواع درد حاد، مزمن و سرطانی<br /> درمان کمردرد ناشی از دیسک کمر بدون بیهوشی و برش جراحی<br /> درمان دردهای سرطانی با تخریب مسیر های عصبی بدون عمل جراحی