دارالترجمه رسمی شامانی <br /> با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه <br /> به کلیه زبانهای رایج دنیا <br /> ترجمه رسمی، غیر رسمی، دانشجویی <br /> تحویل فوری، قیمت مناسب، پیک رایگان <br /> تکمیل فرمهای ویزا و مهاجرت