دستگاه سوختگیری اختصاصی سی ان جی ، همراه لحظه های سبز شما