بررسی و تحلیل اخبار اجتماعی شهرستان آبادان توسط مهرداد معماری روزنامه نگار و دبیر سرویس اجتماعی یکی از هفته نامه های آبادان