آیا می دانید چرا گاهی پر انرژی و گاهی کم انرژی می شویم ؟چرا گاهی شاد وگاهی بی حوصله می شویم ؟<br /> آیا می دانید علت آن چیست ؟ آیا با دانش بیوریتم که تغییرات سطح انرژی های ما را پیش بینی می کند ،آشنایی دارید ؟<br /> آیا می دانید طبق دانش بیوریتم: نیروی جسمانی ،احساسات ،قوه تفکر و حتی حس ششم انسانها دائما در حال تغییر و به طور روزانه قابل محاسبه است ؟ <br /> آیا می دانید که تغیرات سطح انرژی در وجود ما تابع یک سری فرمول، کم یا زیاد می شود که در نرم افزار بیوریتم این سطح انرژی ها قابل محاسبه و مشاهده است ؟ <br /> برای این منظور و آشنایی بیشتر شما با مبحث بیوریتم پیشنهاد می کنیم از سایت ما بازدید کرده و سطح انرژیهای روزانه خود را بصورت رایگان در سایت زیر مشاهده کنید:<br /> <br /> http://www.raze4fasl.com