شعر محلی اهوازی به زبان عربی از شعرای معروف استان خوزستان