این سایت در زمینه‌ی پیش‌بینی وضعیت هوا و مسائل مربوط به هواشناسی فعالیت دارد. در این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی وضعیت آب و هوایی کشور امریکا ، اختلالات آب و هوایی ، آلودگی هوا ، هوا و محیط زیست و مشاهدات بین‌المللی شرایط آب و هوایی به‌دست آورید. این سایت شما را به سایت‌های مربوط به کنترل کیفیت هوا متصل می‌سازد. در این سایت می‌توانید عکس‌هایی در رابطه با شرایط آب و هوایی مختلف ملاحظه نمایید.