دایرکتوری کاملی از شرکت های فعال در شهرک صنعتی اشتهارد می باشد که در برنامه های این وب سایت ملی شدن آن می باشد به این صورت که صاحبان صنایع از تمام ایران به راحتی مشخصات شرکت خود را به این بانک اطلاعاتی اضافه نمایند .