ما با همکاری مرکز پژوهش های بیوتکنولوژی خلیج فارس در تلاش شبانه روزی خود به دنبال تحقیق و نوآوری در بخش بیوتکنولوژی کشاورزی هستیم. <br /> این مرکز با هدف آماده سازی زیر بنای توسعه تکنولوژی در زمینه بیوتکنولوژی دریا و سایر زمینه های بیوتکنولوژی در منطقه آزاد قشم در سال 1376 افتتاح شد .<br /> در واقع برای برقراری ارتباط بین تحقیق و عملیات کاربردی مرکز پژوهشهای بیوتکنولوژی خلیج فارس پایلوت کشت بافت گیاهی برای تکثیر انبوه برخی از گونه های باغبانی و عرضه به بازار راه اندازی کرد. اُرگانا یک محصول جدید از این پایلوت می باشد که از طریق کشت بافت تولید شده است. کشت سلول و بافت گیاهی که با عنوانهای کشت این ویترو و یا کشت استریل نیز مطرح می شود، ابزاری مهم در مطالعات پایه و کاربردهای تجاری است.<br /> در حال حاضر به عملیاتی نظیر کشت سلولها، بافت ها و اندام های استریل و اجزای آنها تحت شرایط مطلوب فیزیکی و شیمیایی در آزمایشگاه، &quot;کشت بافت گیاهی&quot; اطلاق می شود. استفاده از فن آوری کشت بافت برای تکثیر رویشی گیاهان یا ریزازدیادی مهمترین کاربرد تجاری این فناوری است.<br /> با این فن آوری می توان از یک گیاه میلیونها گیاه جدید، با کیفیت خوب و در زمان کوتاه تولید کرد.