اگر بدنبال گسترش خدمات خود و یا فروش محصولات به خارج از کشور هستید.<br /> اگر تحریم ها و مشکلات دریافت وجه خدمات و یا کالا شما را نگران میکند.<br /> اگر بدنبال تیم آشنا با تجارت الکترونیک و پذیرش کارت های اعتباری خارجی هستید.<br /> اگر نیاز به استفاده از کارت اعتباری خارجی دارید.<br /> اگر نیاز به انتقال وجه به حساب فروشندگان خارجی دارید.<br /> اگر نیاز به حساب بانکی خارجی با نام خود را دارید.<br /> از وب سایت ما بازدید فرمائید.<br /> http://kimianetwork.com