این مرکز از ابتدای فعالیت خودبا توجه به مناسبتهای مختلف اقدام به برگزاری نمایشگاههای متعدد هنری از جمله طراحی. نقاشی . گرافیک خوشنویسی .هنر های دستی . رنگ روغن . قاب وچرم مینیاتور . کاریکاتور.... از هنرمندان استان نموده وتوانسته زمینه تشویق و ترغیب دیگر هنرمندان را در این زمینه فراهم نماید .