اردکان را نگین کویر مرکزی ایران نامیده اندبادگیرهای سر به فلک کشیده اش ، نشان از راست قامتانی دارد که هرگز در تند باد حوادث سر مناعت طبع خود را خم نکرده اند. <br /> هنوز از کوچه پس کوچه های کاهگلی آن ، بوی انسانیت و صفا به مشام می رسد و مردان و زنان پاک سرشت این دیار ، تنها میراث خود را که همان فرهنگ و ادب است به فرزندان خود منتقل ساخته اند. آنان در گرمای طاقت فرسای کویر سوخته اند تا شهری بسازند که سرآمد شهرها باشد.