انچه در ذیل آمده مجموعه کامل از کتاب زارچ شهری بر کرانه کویر شامل یازده فصل ،مقدمه ناشر و پیشگفتار است .این کتاب در 450 صفحه در سال 82 در چاپ اول توسط انتشارات اسایش چاپ گردیده است .