شهرداری مهریز با قدمتی بالغ بر 40 سال یکی از باسابقه ترین شهرداریهای استان یزد می باشد و تعداد 100 نفر پرسنل دارد.