آدرس : اراک - انتهای خیابان شهید رجایی - بلوار شهید قدوسی - پارک علم و فناوری استان مرکزی <br /> تلفن : 14-2226011 (0861) <br /> نمابر : 2240051 (0861) <br /> صندوق پستی : 416-38135