این شرکت روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 9 لغایت 13:30 را جهت ملاقات عمومی ارباب رجوع با مدیریت عامل و تمامی روزها در صورت مراجعه ارباب رجوع برای مدیران امور و ستادی مشخص نموده است.<br /> شماره تلفن های6-2224024-0861 و نمابر 2242007-0861