این مجموعه عظیم دانشگاهی در سالهای اخیر بهترین مرکز نیروهای متعهد و متخصص بوده است و در این خصوص نیازهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را در زمینه های مختلف مرتفع نموده است.