امیداست باتوجه به نقش روزافزون شهرکها ونواحی صنعتی‌دراستقرارسازمان‌یافته واحدهای‌صنعتی‌و استفاده از پتانسیلهای هم مکانی ، این شرکت بتواند علاوه بر تأمین نیازهای عمومی ، آب ، برق ، گاز ، خطوط ارتباطی و …. سایر خدمات ضروری مورد نیاز صنعتگران ازقبیل خدمات مشاوره‌ای تخصصی درزمینه تکنولوژی ، بازرگانی ، مالی ، مالیاتی و…. را در شهرکها ونواحی‌صنعتی در دسترس آنان قرار دهد و در راستای تحقق این هدف و بمنظور اصلاح و بهبود عملکرد یا اعمال تغییر وتحویل درآنها نیازمند دریافت پیشنهاد و نظرات صنعتگران محترم و سرمایه گذاری صنعتی و دیگرعزیزان می‌باشد .