امروزه باتوجه به اهمیتی که خون وفرآورده های خون سالم دارد باید اهداء خون بصورت داوطلبانه انجام گرفته وتنها انگیزه این مهم مسأله انسانی و وجدانی کار باشد وبعنوان یک امر خیر و خداپسندانه کمک به همنوعان ونیازمندان باشد.