دانشگاه آزاد اسلامی یک موسسه غیر انتفاعی است ولی با موسسات غیر انتفاعی وخصوصی دیگرتفاوت داردوآن اینست که دانشگاه یک سازمان عمومی است