مجموعه نرم افزارهای کاربردی با توضیحات فارسی در یک سی دی