سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مأموریت و رسالت اصلی آن در سطح استان گیلان شامل:<br /> <br /> الف) دریافتها : دریافت منابع مورد نیاز مصوب دستگاههای اجرایی از محل درآمدهای استانی و ملی<br /> پرداخت ها : پرداخت وجوه تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی جهت انجام امور و خدمت رسانی در سطح استان<br /> ....