در اسفند ماه سال1351 سازمان تآمین بیمه خدمات درمانی تصویب شد. و در تاریخ 1/1/52 در تهران بصورت هیئت مدیره و مدیر عامل و معاونتهای مختلف تشکیل و در استانها بصورت مدیر منطقه شروع به فعالیت نمود. در هر استان نسبت به تعداد بیمه شدگان تحت پوشش تشکیلات اداری بسیار محدود وجود داشت .