اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گیلان بدوا" در تاریخ 5/10/1310 تحت عنوان اداره ثبت رشت وچند شهرستان دیگر جهت ارائه خدمات ثبتی در چارچوب قانون دربخش اسناد واملاک فعالیت خود را آغاز نموده.