نقش شهرداری تنها به امکانات زیر بنایی شهر و وظایف روزمره محدود نمی شود بلکه برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه تمامی عرصه های شهر را نیز در بر می گیرد شهرداری ها دارای وظایف و اختیارات متفاوت هستند و دامنه وظایف و عملکردشان به عنوان نهاد مدنی و محلی و عمومی هر روز بنا به ضرورت گسترده می شود. بنا بر این امکانات و فرصت های موجود نیز باید معطوف به رسالت اصلی آن باشد که همانا بهبود ارتقای عرصه های زندگی شهروندان در تمامی زمینه های زندگی شهری منجمله حمل و نقل درون شهری می باشد .