خدمات مشتریان کوران ساز با هدف ارتقاء استانداردهای آسایش انسان آبدیت می شود.این وب سایت برای شروع حرکت خود، هزار ویک دلیل دارد که بارزترین آنها اطلاع رسانی مبتنی بر روش های پژوهشی ، آموزشی و تحلیلی است و دست یاری و همدلی به طرف همه قشرهای فعال در این شاخه از صنعت و همه کسانی که به نوعی دستی بر آتش دارند، دراز می کنیم و اعلام می داریم درهای وب سایت بی دق البابی به روی همه گشوده است.