ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه آبیاری و زهکشی، مهندسی رودخانه، سد سازی، تاسیسات آب و فاضلاب، کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری، محیط زیست، نقشه برداری زمینی و فتوگرامتری ،GIS ،خطوط انتقال نفت و فشار گاز