مهمترین وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی آگاهی دادن به مردم وتبلیغ دین مبین اسلام است در طول تاریخ اسلام روحانیون به عنوان مبلغین مذهبی وظیفه سنگینی بر عهده داشتند در حد مطلوب انجام داده اند ودر این راستا سازمان تبلیغات اسلامی آبادان علی رغم کمبودها ونارسائیها با تنظیم برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت خود تاحد مقدور درزمینه رشد و ارتقاء معنوی جهت هدایت وآموزش جوانان و نوجوانان توانسته گام موثری در این زمینه بردارد و اهم فعالیتهای سازمان ذیلا"اعلام می گردد.