با تشکیل وزارت تعاون و حمایت های مسوولان کشوری و استانی اداره های کل تعاون در مرکز استان های و اداره ها و دفاتر نمایندگی تعاون در شهرستان ها راه اندازی شد که این روند به منظور رسیدن به اهداف کمی و کیفی بخش تعاونی از جمله تامین سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد کشور همچنان ادامه دارد.