تـولیدکننده دو نمـونه بـرجسته از پلیمـرهای مهندسی یعنی ( پلی کربنات) و (رزین اپو کسی) در خاورمیانه