سازمان جهادکشاورزی خوزستان اجرای پروژه ذیل را بین شرکتهای دارای صلاحیت و از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.