سازمان مسکن وشهرسازی خوزستان با هدف اجرای وظایفی که ازسوی وزارت مسکن وشهرسازی ارجاع داده شده درسطح استان وظایف بسیاری داردکه پاره ای ازآنها به شرح ذیل میباشد: نظارت بر نحوه مدیریت تولید و عرضه مسکن. اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به زمین و مسکن . نظارت برفعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی . نظارت بر استفاده بهینه از زمین درمحدوده های شهری . نظارت مستمر نسبت به اراضی خالصه ، موات بایر وسایر رقبات شهری درمحدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها. اجرای وظایف حاصل از نظام مهندسی و کنترل ساختمان . مسئولیت نظارت عالیه براجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان درطراحی و اجرای تمامی ساختمانها وطرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرا ی ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است.