سازمان آب و برق خوزستان مسئولیت مطالعه و اجرای طرحهای عظیم سد سازی ، احداث شبکه های آبیاری و آبرسانی، پستهای برق و خطوط انتقال و توزیع نیرو و بهره برداری از تآسیسات موجود عهده دار می باشد.